Krystovská genetika

03.08.2019

Vzhledem k tomu, že se stále opakují vaše dotazy týkající se krystovské a nekrystovské genetiky (DNA) typu . . . "manžel má Duši z určité planety, fyzickou genetiku krystovskou a jak je tedy možné, že je bytostí v pádu nebo dokonce padlou?" Nebo . . . "před nějakou dobou byl syn krystovský a nyní již není, jak je to možné, když byl tenkrát testován jako krystovský?" A jak je možné, že krystovští partneři mají nekrystovské potomky či dokonce bioroboty?


Co znamená být krystovským člověkem?

To je být příslušníkem lidské rasy se vším, co krystovského člověka charakte-rizuje: tedy lidská Duše-inkarnát ve fyzickém těle nesoucí krystovskou DNA v těchto obou svých částech.

Genetika nebo také lidský genom, nese záznamy, které obsahují celou naši
lidskou minulost, minulost lidského Rodu a všech jeho členů, zkušenosti, vzhled, charakterové vlastnosti, dědičné nemoci, inkarnační plán, karmu, myšlenkové formy i vzorce chování.

Obsahuje 12 světelných vláken DNA. Ty jsou nosičemi informací zaznamenaných v krvi, která zároveň nese i energie našeho Vědomí.

DNA je světelná, tedy bytostní a fyzická, kdy se fyzické tělo stává nosičem Vědomí, které do něj vstupuje ve formě Duše (Inkarnáta). Fyzické tělo je jak často říkám takový kabátek, který si Duše oblékají, když se chtějí inkarnovat sem na Zemi. To aby mohly plnit svá evoluční poslání a pak, evolučně zdatnější vzestupovat do dalších úrovní.

Obě části jsou vzájemně propojené. DNA je programovatelná a ovlivnitelná slovy i myšlenkami, prostředím a frekvencemi.

Krystovskými jsou tedy lidé Bohem zrození = Strážci Evoluce, kteří jsou potomky Uritů, Azuritů, Hibiruánců a Lyřanů. Nesou diamantový gen, který zaručuje stabilní a samoopravitelnou genetiku.

Jsou to lidé staré genetiky mající enzym OCHRÁNCE, přitahující vysoce vyspělé Duše, zajišťující jim vysokou úroveň potomků. Klony ve spojení s těmito lidmi získávají vzestupný potenciál a tzv. se polidšťují .

Patří sem i lidé Siriánští, kteří nesou genetiku mnoha krystovských ras. Po matce je dominantní gen linie jedné ze zúčastněných ras a jinak obsahuje i ostatní genetické linie použitých genetik.

Lidé tohoto typu jsou na vysoké evoluční úrovni. Nesou enzym EVOLUCE, proto jejich fyzické tělo přijme vyspělou Duši. Její vzestupné kódování začlení do své genetiky, která tak zajišťuje vysoké evoluční číslo rasy. Jsou považo-váni za Královskou větev lidstva.

Vyjímečnost

Krystovští lidé tedy mají fyzické tělo schopné nést krystovskou Duši. Mají evoluční programování a programy potřebné k vzestupu. Dále mají 12-ti prvkovou kathara mřížku,
- mají 9 základních čaker, se kterými pracujeme ( jinak mají celkem čaker 15)
- jsou připojení na Vyšší Já z vyšší úrovně, na svoji Duchovní rodinu a přes ni jsou připojení ke Zdroji životních energií
- ctí zákony Jednoty
- 1/3 jejich genů má "zámky", díky nim se jejich genetika nepropojí s nepáro-vatelnými geny dravců
- platí pro ně Zákony Rita a Heterózy
- mají Klíče k Hvězdným Branám
- jejich genetika je jedinečná a nenapodobitelná a za určitých podmínek samočistící a samoopravitelná
- nesou genetiku rasy (lidskou), Rodu, linie
- mají KRYST-kód = zvukově-světelný programovací jazyk sloužící k imple-mentaci Zákonů Jednoty do Stvoření
- genetiku předává otec

Genetic-nauka není rasismus

Není člověk jako člověk

Nekrystovští jsou lidé Bohem stvořeni. Byli vytvořeni pomocí genetického inženýrství v laboratořích Siriánských Anunnaků, aby sloužili jako Otroci na práci, k boji či jako sexuální otroci. Plní i funkce dozorců a hlídačů.

Jedná se o genticky uměle stvořené lidi, kteří v sobě nesou program Strach.

Jsou dvojího typu:

Typ ADAM = klony, disponujcí látkou, která omezuje vtělení vyspělých Duší. Tuto látku předává potomkům matka - klon, tato genetika je zvířecího typu (jako pozůstatek primitivních lidí v linii, kteří byli ke klonování použiti. Tito nemají Duši).

Typ ANU potomci - tito disponují látkou intenzivního viru, který nedovolí spojení s vyspělou krystovskou Duší. Proto naopak přijme Duši temnou nebo Vědomí dravců, jejichž geny nese.

Jejich fyzická těla tedy nejsou schopna přijmout krystovskou Duši, odpuzují ji a jsou vzájemně nekompatibilní. Nejsou připojeni ke Zdroji, mají reverzní kathara mřížku, nemají srdeční čakru. 

Mají zpravidla pouze 5 - 7 čaker, nevyvíjí se. Nemají evoluci, protože nemají vzestupné a evoluční kódování a nemají ani inkarnační plán.

Slouží Dravcům, protože byli účelově vytvořeni podle jejich "pracovního" zařazení. Neplatí pro ně zákony Rita, rodí se jen jednou, jsou tedy jednourození. Patří sem i bioroboti.

Nemají krystovské Vyšší Já ani krystovskou Duchovní rodinu, mají reverzní kódy a mutace DNA. Genetiku předává matka.

Proč čelíme útokům

Pro svoji jedinečnost se lidská genetika stala a stále je terčem dravčích útoků a pokusů získat skrze ni přístup do nejvyšších sfér našeho krystovského Vesmíru.

Snaží se a dlužno říci, bohužel pro nás, úspěšně poškodit naši bytostní i fyzickou DNA co nejvíce, aby konečně Krystovské lidstvo, jako Strážci Evoluce přestalo existovat.

V současnosti, kromě intoxikovaného prostředí a všeho v něm, užívají sofisti-kované technologie a Net sítě, informační válku i své pozemské přisluhovače.

Nalézají dost "ochotných" v řadách ezomainstremu, ale i srdíčkáře - sluníčkáře nevyjímaje, kteří svými aktivitami - meditacemi, kurzy různých dravčích
technik, zasvěcováním, rituály a v nekonečné řadě i různými reji v místech energetických center.

Otevírají tím vstupy dravčím nájezdníkům a vpouští je na planetu z Fantomo-vého metrixu, astrálu, Hybernačních zón i Wesedaku.

Pošahaní lidé, kteří nechtějí na sobě pracovat a hledají cestu nejlehčí s co nejmenší námahou pro svůj duchovní vývoj, jim v tom pomáhají a jsou celí blažení, že se toho mohli účastnit.

Bohužel všichni tito služebníci zla i jejich nohsledové měli nebo ještě mají krystovskou lidskou Duši a krystovské lidské fyzické tělo, které si s radostí a lehkovážně sami poškozují a dávají k dispozici dravcům k přeprogramovávání a sami se tak do stavu pádu ženou.

Duchovní rozvoj

Jak výše zaznělo, DNA, potažmo naše krystovská genetika je přeprogramova-telná, tedy poškoditelná, ale i naopak vylepšitelná, víme-li jak. A jak to tedy je?

Dodržování zákona Jednoty, který si můžete naposlouchat v našem pořadu Rozhovor s Išou, kde jsme si říkali, co zákon Jednoty obnáší.

Stačí jen držet se rad a doporučení a vyhýbat se rizikovým oblastem případně potravinám, které nám škodí a poškozují naši bioregeneraci.

Další oblastí, kterou si dravci vzali na mušku je naše v současnosti velmi těžce
zmutovaná planetární sexualita. Ta je kromě jiného použita k energetickému dojení Lidstva a vzájemnému reverzování lidských předloh při sexuálním kontaktu a zesilování poškozenin při plození potomstva.

Podařilo se jim to pomocí mnoha implantů jak ve světelném tak ve fyzickém těle. V této situaci kdy de fakto nemáme na vybranou: buď budeme sexuálně žít a poškozovat nejen sebe a své potomky, ale hlavně zabíjet vyzářenou reverzovanou energií planetu jako takovou, anebo budeme abstinovat a
zabíjet sami sebe zadržovanou a nahromaděnou energií. Ta když se nahromadí a není uvolněná, začne přepisovat (reverzovat) naše bytostní předlohy.

Typickou nemocí je rakovina, která v krystovské bytosti neexistuje a do lidské populace byla implantována v dobách Atlantidy.

Sexuální kontakt neslouží jen radosti

Při každém pohlavním aktu si partneři do sebe vzájemně překopírují energe-tické programy svých předloh a vzájemně se programují a kódují. To je jeden z cílů ničení kvalitní lidské krystovské genetiky dravčími nájezdnými rasami.

Tyto programy určují, jaká kvalita genetického materiálu - DNA se v potomkovi projeví fyzicky. Do našich dětí tak vstupuje celý genetický arzenál všech genetických linií, které stojí za naším sexuálním partnerem, se všemi problémy, co tam kdy byly tisíce let zpátky i dopředu.

Důležitý je energetický otisk, náboj té události. Problém nastane ve chvíli, kdy se takto naprogramovaná genetika dostane do rezonance s nějakou současnou událostí podobnou té předchozí.

Je tedy jasné, že volba partnera a případného rodiče potomstva je veledůleži-tou záležitostí. Zásadní roli tu hraje vibrační výška dosažené evoluční úrovně a čistota předloh rodičů.

Potká-li se genetika krystovská s genetikou nekrystovskou, nebo krystovskou
poškozenou, pak lze očekávat problémy s početím potomků, případně jejich míru poškození fyzického těla a nízkou úroveň vtělující se Duše, je-li tam nějaká.

Další situace může nastat v důsledku poškození předloh mutacemi vázanými na reprodukci, kdy zásahy do předloh spermií zvyšují množství dědičných mutací u potomků anebo energetické filtry v předlohách vajíček způsobující, že vajíčko krystovské ženy preferuje spermie s maximem reverzních kódů a energeticky zabíjí spermie krystovské a takto poškozená reprodukce umožňuje přímou inkarnaci dravčích vědomí do lidského plodu!

A aby se tak mohlo stát u co největšího počtu lidí, je lidská krystovská rasa vystavena mnoho tisíc let trvajícímu křížení s dravčími nájezdníky a
dobyvately.

Kdysi čistá, jednodruhová původní Andělská Lidská Rasa geneticky nekontaminovaná reverzy s krystovským kódováním a krystovským chováním podle Zákonů Jednoty v našem prostoru téměř neexistuje.

Jsou zde ale rasy smíšené a křížené, které vykazují stejnou čistotu rasy, tedy nejsou kontaminované reverzy a jejich příslušníky jsou právě potomci Rodů Ruso-Aryanů, ke kterým se hlásíme i my Slované.

Hybridizace tedy znamená tvoření silných a kvalitních Strážcovských ras se speciálními odolnými vlastnostmi.

Bohužel i druhá strana obdobným způsobem, tedy hybridizací dobývá lidský genom a uzpůsobuje si ho ke svým dravčím potřebám a cílům. Zejména k zotročení lidstva a uchvácení celého Chrámového komplexu Hvězdných Bran našeho HU-1.  Tím získávají přístup do vyšších pater našeho krystovského Vesmíru - dobývají ho a reverzují.

Za rasy nečisté pak jsou počítány ty, které mají genetiku kontaminovanou reverzy, nemají plné krystovské kódování a nechovají se krystovsky, jsou to rasy padající, padlé, dravčí, reverzované, mutované a poškozené.

Z výše popsaného vyplývají odpovědi na všechny otázky kolem lidské
genetiky a s tím souvisejících problémů v našich rodových liniích a pozemských rodinách.

Proto si své životní partnery vybírejme zodpovědně a obezřetně a zajímejme se o jejich minulost a celou rodinu, ze které přichází, tam hledejme odpovědi na jejich kvality. Nezapomínejme při tom na spirituální hlediska!

Vyhýbejme se náhodným sexuálním kontaktům, církvím, nadměrnému užívání léčiv, alkoholu a drog, nízkovibrační hudbě, očkování, nekvalitním potravinám, znečištěné vodě, ezomainstremovým nabídkám na urychlení duchovního vývoje, praktikování technik dravců, odříkávání neznámých manter a vůbec nezpřístupňujme své energeticko - informační pole nikomu jinému, než svému pravému Vyššímu Já či svým myšlenkám na vylepšení svého evolučního potenciálu a morálních kvalit.

Mnoho zdaru při vašem osobním růstu!

Vaše Iša